Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA (e-BOK)

§ 1

1.    W Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych KOMORNIKI sp. z o.o. działa Wirtualne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) zapewniające zainteresowanym odbiorcom usług Spółki dostęp drogą elektroniczną do następujących usług internetowych:
⦁    Odczyty - użytkownik ma możliwość podglądu historii odczytów,
⦁    Faktury - użytkownik ma możliwość podglądu historii wystawionych faktur i ich treści,
⦁    Rozrachunki - użytkownik ma możliwość sprawdzenia i kontroli stanu swojego konta,
⦁    Wodomierz - użytkownik ma możliwość sprawdzenia jego numeru,

2.    Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

§ 2

Usługa realizowana jest w oparciu o witrynę strony internetowej https://portal.pukkomorniki.pl w celu umożliwienia odbiorcom usług dostępu do informacji, o których mowa w § 1, bez potrzeby wizyty w siedzibie Spółki.

§ 3

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)    e-BOK - Wirtualne Biura Obsługi Klienta.
2)    Administrator – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMORNIKI Spółka z o.o. ul.Zakładowa 1 62-052 Komorniki (skrót: PUK Komorniki Sp. z o.o.).
3)    Odbiorca usług – osoba fizyczna lub prawna będąca stroną umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej z PUK Komorniki Sp. z o.o.
4)    Użytkownik – odbiorca usług, któremu Administrator przyznał uprawnienia do korzystania z usług Wirtualnego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).
5)    Aktywacja subkonta użytkownika – przyznanie odbiorcy usług unikatowego loginu oraz hasła „startowego” umożliwiających mu korzystanie z systemu dostępu elektronicznego do indywidualnego subkonta w systemie e-BOK.
6)    Login – ciąg znaków służący do identyfikacji użytkownika, nadany mu przez Administratora, podawany przez niego podczas logowania się w systemie dostępu do indywidualnego subkonta w systemie e-BOK.
7)    Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych podawany przez użytkownika po zalogowaniu się identyfikatorem w systemie, uzupełniający procedurę uwierzytelnienia dostępu do systemu e-BOK.

§ 4

Do poprawnego korzystania z systemu przez użytkownika wymagana jest jedna z powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych, np.: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Mozilla, Opera, Edge itp.

§ 5

1.    Warunkami przyznania odbiorcy usług uprawnień użytkownika systemu e-BOK jest:
    1)    zarejestrowanie się odbiorcy usług w serwisie internetowym https://portal.pukkomorniki.pl/pl/rejestracja . poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.
    2)    zapoznanie się przez odbiorcę usług z niniejszym „Regulaminem” i zaakceptowanie jego postanowień, co wymaga zaznaczenia przez klienta opcji ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM I ZGADZAM SIĘ Z JEGO POSTANOWIENIAMI, umieszczonej w systemie e-BOK pod formularzem rejestracyjnym.
2.    Odbiorca usług, zainteresowany uzyskaniem statusu użytkownika systemu e-BOK, może dokonać rejestracji poprzez samodzielne wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w systemie e-BOK, względnie poprzez osobistą wizytę w Biurze Obsługi Klienta, którego personel udzieli mu pomocy w dokonaniu procedur rejestracyjnych.
3.    Odbiorca usług dokonujący zarejestrowania się w systemie e-BOK otrzyma na adres e-mail, podany w trakcie procedury rejestracyjnej, login i hasło „startowe”, umożliwiające mu dokonanie pierwszego zalogowania się w systemie.
4.    Po dokonaniu pierwszego zalogowania się do systemu e-BOK użytkownik musi zmienić przekazane mu hasło „startowe” na hasło własne, składające się z co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
5.    Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych użytkownika z systemu e-BOK i likwidacji jego subkonta:
    1)    na żądanie użytkownika złożone Administratorowi na piśmie,
    2)    w przypadku wygaśnięcia umowy.
6.    W przypadku rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dostęp do konta odbiorcy usług zostanie zablokowany przez Administratora w terminie do 30 dni od daty rozwiązania umowy.

§ 6

1.    System dostępny jest dla użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do systemu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy dostawców usług telekomunikacyjnych).
2.    Podczas pierwszego logowania konieczna jest zmiana hasła przez użytkownika. W przypadku zapomnienia lub zagubienia hasła dla dalszego korzystania z e-BOK konieczny jest kontakt z Administratorem.
3.    Administrator może w każdej chwili dodawać nowe usługi oraz modyfikować i zawieszać usługi dostępne w systemie. O zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
4.    Zgłoszenie przez użytkownika nieprawidłowości lub reklamacji dotyczących funkcjonowania serwisu internetowego możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pukkomorniki.pl  lub pod numerem telefonu 61 8 934-415 lub 61 8 934-416.

§ 7

1.    Administrator odpowiada za prawidłowe działanie Wirtualnego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).
2.    Administrator nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.
3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia przez użytkownika identyfikatora lub hasła osobom trzecim.

§ 8

1.    Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany treści regulaminu Administrator opublikuje tekst nowego regulaminu na stronie https://portal.pukkomorniki.pl/pl/regulamin
2.    Warunkiem uzyskania przez odbiorcę usług statusu użytkownika systemu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez PUK Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, jako administratora danych w celach związanych ze świadczeniem usługi Wirtualnego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jego danych oraz ich poprawiania. W przypadku odwołania przez użytkownika zgody na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych zostanie on pozbawiony możliwości korzystania z wyżej określonej usługi. Formą wyrażenia zgody przez odbiorcę usług jest zaznaczenie opcji zgody umieszczonej w elektronicznym formularzu rejestracyjnym, względnie na formularzu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta (w przypadku zamiaru uzyskania uprawnień użytkownika poprzez osobistą wizytę odbiorcy usług w siedzibie PUK Komorniki sp. z o.o,).

Postawa prawna:

⦁   Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)

⦁    ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).